Nhật tiến luôn cung cấp tất cả các dịch vụ hỗ trợ xưởng in 
- Hệ thống thông khí khí nén 
- Tủ đựng bản in 
- Bàn làm bản in tampon 
- các dụng cụ bảo dưỡng bản in 
- Các dụng cụ bảo hộ