Bao gồm các sản phẩm thay thế cho các bộ phận máy in của khách hàng 
+ Thiết bị điện, máy nén, 
+ Bàn xoay, máng mực, thanh trượt 
+ Gá bản in, gá cốc mực 
+ Mang cá bắt Tampo